Normes per a la presentació de Comunicacions

NORMES GENERALS

La data límit i IMPRORROGABLE per a l’admissió de comunicacions és el 22 de maig de 2017 fins a les 24 hores. A partir del dia 25 de maig s’informarà de l’acceptació.

S’admeten comunicacions científiques relacionades amb l’Atenció Primària. També es podran presentar aportacions sobre projectes rellevants o experiències d’interès per a l’Atenció Primària, encara que no es disposi dels resultats finals. S’admet també la presentació de casos clínics, que es referiran a pacients atesos fonamentalment des de l’Atenció Primària. Poden abastar diferents camps, des de la utilització del raonament clínic o el maneig de la incertesa, a actuació davant símptomes o signes d’alarma, necessitat d’abordatge biopsicosocial en diferents contextos, atenció longitudinal, activitats de prevenció i promoció de la salut, comunicació mèdic-pacient i problemes bioètics, entre d’altres; sempre que la seva divulgació ajudi a augmentar la nostra capacitat de resolució de problemes de salut.

S’admet un màxim de 6 autors per comunicació.
En cas de treballs multicèntrics o col·laboratius, es podrà superar la xifra justificant aquestes circumstàncies mitjançant correu electrònic dirigit al Comitè Científic (ibamfic@ibamfic.org)

En els casos clínics:
– No s’admetran més de 3 autors per comunicació.
– Un autor no pot anar de primer signatari en més de dues comunicacions de cas clínic.
– Almenys un dels autors haurà d’estar inscrit al Congrés.

FORMAT I CONTINGUT DE LES COMUNICACIONS.
NORMATIVA D’ENVIAMENT

L’enviament de les comunicacions es realitzarà mitjançant l’emplenament del formulari des d’aquesta pàgina web. No s’acceptaran resums enviats per fax ni per correu postal.

Els resums de les comunicacions han de tenir un màxim de 300 paraules. Si s’empren abreviatures, hauran d’estar indicades entre parèntesis, i el terme complet ha de precedir al seu primer ús. No s’inclouran figures, gràfics, taules, agraïments ni cites bibliogràfiques.

Per enviar el resum és necessari emplenar correctament les següents dades:

– Títol: Màxim dues línies.

– Autoria: Màxim sis, i tres en casos clínics (veure nota prèvia en Normes Generals).
S’indicarà l’autor per enviar la correspondència, amb el seu correu electrònic, al que es dirigiran tots els comunicats del Comitè Científic.

– Centre de treball.

– Paraules clau: Tres, extretes del Medical Subject Headings (Mesh).

– Tipus de comunicació:
. Comunicació de recerca
. Experiència/Projecte de Recerca
. Cas Clínic

– Resum
El resum s’estructurarà, depenent del tipus de comunicació, en els següents apartats.

Per a Comunicacions de Recerca

– Objectiu
– Material i mètodes
– Resultats
– Conclusions

Per a Experiències/Projectes

– Objectiu
– Descripció
– Resultats (si se’n disposa)
Conclusions i perspectives

Per a Comunicacions de Cas Clínic

– Àmbit del cas: Atenció Primària, Serveis Urgències
– Motius de consulta
– Historia clínica
– Enfocament individual: Antecedents personals, Anamnesis, Exploració, Proves complementàries
– Enfocament familiar i comunitari: Estudi de la família i la comunitat
– Judici clínic, diagnòstic diferencial, identificació de problemes
– Tractament, plans d’actuació
– Evolució
– Conclusions (i aplicabilitat per a la medicina de família)
En el cas de treballs referits a la implantació d’experiències/projectes, s’admetrà l’omissió de l’apartat de resultats.

El Comitè Científic justificarà recepció, a través de correu electrònic, de les comunicacions rebudes.

ACCEPTACIÓ I PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS

Els criteris utilitzats en la valoració de les comunicacions seran: l’originalitat, l’interès per a l’Atenció Primària i la metodologia emprada.

Totes les comunicacions seran avaluades almenys per dos avaluadors independents (avaluació per parells) membres del Comitè Científic del Congrés.

Les notificacions del Comitè Científic seran dirigides a l’autor designat per a la correspondència, al que se li informarà per correu electrònic sobre l’acceptació o rebuig de la comunicació, així com la modalitat de presentació. Qui presenti la comunicació haurà d’estar inscrit al Congrés.

Les millors comunicacions, segons el criteri del Comitè Científic, seran seleccionades per la presentació oral. Aquesta es podrà ajudar de projecció en format Power Point (en cas necessari consultar la disponibilitat d’un altre programa). Les diapositives hauran de lliurar-se a la sala destinada, com a mínim, una hora abans del començament de la sessió.

La Ibamfic es reservarà el dret de penjar les comunicacions al seu web i sol·licitarà als autors autorització per també posar la presentació disponible a la web.

PREMIS

Entre les presentacions orals, s’atorgaran tres premis a les millors comunicacions valorades pel Comitè Científic en funció del seu interès, originalitat i la qualitat de la presentació. A més d’un certificat acreditatiu, el primer premi estarà dotat amb 300 €; el segon amb 150 €, i el tercer premi estarà reservat a la millor comunicació presentada per un resident de Medicina de Família i consistirà en la inscripció a les Jornades Nacionals de Residents de semFYC.

Els premis estaran subjectes a les retencions d’IRPF fixats per l’Agència Tributària, assumint aquestes retencions el premiat.

Els premis podran ser declarats deserts en el cas que el Comitè Científic ho consideri oportú. Aquelles comunicacions en les quals figurin membres dels Comitès del Congrés no podran optar a premi.

L’enviament d’una comunicació al Congrés suposa l’acceptació de les normes de la present convocatòria.

Si desitja obtenir qualsevol informació complementària referent a les comunicacions pot dirigir-se al Comitè Científic, a través del correu electrònic: ibamfic@ibamfic.org

NORMAS GENERALES

La fecha límite e IMPRORROGABLE para la admisión de comunicaciones es el 22 de mayo de 2017, hasta las 24 horas. A partir del día 25 de mayo se informará de la aceptación.

Se admiten comunicaciones científicas relacionadas con la Atención Primaria. También se podrán presentar aportaciones sobre proyectos relevantes o experiencias de interés para la Atención Primaria, aunque no se disponga de los resultados finales. Se admite también la presentación de casos clínicos, que se referirán a pacientes atendidos fundamentalmente desde la Atención Primaria. Pueden abarcar diferentes campos, desde la utilización del razonamiento clínico o el manejo de la incertidumbre, a actuación ante síntomas o signos de alarma, necesidad de abordaje biopsicosocial en diferentes contextos, atención longitudinal, actividades de prevención y promoción de la salud, comunicación médico-paciente y problemas bioéticos, entre otros; siempre que su divulgación ayude a aumentar nuestra capacidad de resolución de problemas de salud.

Se admite un máximo de 6 autores por comunicación.
En caso de trabajos multicéntricos o colaborativos, se podrá superar esta cifra justificando estas circunstancias mediante correo electrónico dirigido al Comité Científico (ibamfic@ibamfic.org)

En los casos clínicos:
No se admitirán más de 3 autores por comunicación.
Un autor no puede ir de primer firmante en más de dos comunicaciones de caso clínico.
Al menos uno de los autores deberá estar inscrito al Congreso.

FORMATO Y CONTENIDO DE LAS COMUNICACIONES.
NORMATIVA DE ENVÍO

El envío de las comunicaciones se realizará mediante la cumplimentación del formulario desde esta página web. No se aceptarán resúmenes enviados por fax ni por correo postal.

Los resúmenes de las comunicaciones han de tener un máximo de 300 palabras. Si se emplean abreviaturas, deberán estar indicadas entre paréntesis, y el término completo ha de preceder a su primer uso. No se incluirán figuras, gráficos, tablas, agradecimientos ni citas bibliográficas.

Para enviar el resumen es necesario cumplimentar correctamente los siguientes datos:

 • Título: Máximo dos líneas.
 • Autoría: Máximo seis y tres en casos clínicos (ver nota previa en Normas Generales). Se indicará el autor para la correspondencia, con su correo electrónico, al que se dirigirán todos los comunicados del Comité Científico.
 • Centro de trabajo.
 • Palabras clave: Tres, extraídas del Medical Subject Headings (Mesh).
 • Tipo de comunicación:
  – Comunicación de investigación
  – Experiencia/Proyecto de Investigación
  – Caso clínico

El resumen se estructurará, dependiendo del tipo de comunicación, en los siguientes apartados.

Para Comunicaciones de Investigación

 • Objetivo
 • Material y métodos
 • Resultados
 • Conclusiones

Para Experiencias/Proyectos

 • Objetivo
 • Descripción
 • Resultados (si se dispone)
 • Conclusiones y perspectivas

Para Comunicaciones de Caso Clínico

 • Ámbito del caso: Atención Primaria, Servicios Urgencias
 • Motivos de consulta
 • Historia clínica
 • Enfoque individual: Antecedentes personales, Anamnesis, Exploración, Pruebas complementarias
 • Enfoque familiar y comunitario: Estudio de la familia y la comunidad
 • Juicio clínico, diagnóstico diferencial, identificación de problemas
 • Tratamiento, planes de actuación
 • Evolución
 • Conclusiones (y aplicabilidad para la medicina de familia)

En el caso de trabajos referidos a la implantación de experiencias/proyectos, se admitirá la omisión del apartado de resultados.

El Comité Científico acusará recibo, a través de correo electrónico, de las comunicaciones recibidas.

ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Los criterios utilizados en la valoración de las comunicaciones serán: la originalidad, el interés para la Atención Primaria y la metodología empleada.

Todas las comunicaciones serán evaluadas al menos por dos evaluadores independientes (evaluación por pares) miembros del Comité Científico del Congreso.

Las notificaciones del Comité Científico serán dirigidas al autor designado para la correspondencia, al que se le informará por correo electrónico sobre la aceptación o rechazo de la comunicación, así como la modalidad de presentación. Quien presente la comunicación deberá estar inscrito en el Congreso.

Las  mejores comunicaciones, según el criterio del Comité Científico, serán seleccionadas para su presentación oral. Ésta se podrá ayudar de proyección en formato Power Point (en caso necesario consultar la disponibilidad de otro software).  Las diapositivas deberán entregarse en la sala destinada para ello, como mínimo una hora antes del comienzo de la sesión.

La Ibamfic se reservará el derecho de colgar las comunicaciones en su web y solicitará a los autores autorización para también poner la presentación disponible en la web.

PREMIOS

Entre las presentaciones orales, se otorgarán tres premios a las mejores comunicaciones valoradas por el Comité Científico en función de su interés, originalidad y la calidad de la presentación. Además de un certificado acreditativo, el primer premio estará dotado con 300 €; el segundo con 150 €, y el tercer premio estará reservado a la mejor comunicación presentada por un residente de Medicina de Familia y consistirá en la inscripción a las Jornadas Nacionales de Residentes de semFYC.

Los premios estarán sujetos a las retenciones de IRPF fijados por la Agencia Tributaria, asumiendo dichas retenciones el premiado.

Los premios podrán ser declarados desiertos en el caso que el Comité Científico lo considere oportuno. Aquellas comunicaciones en las que figuren miembros de los Comités del Congreso no podrán optar a premio.

El envío de una comunicación al Congreso supone la aceptación de las normas de la presente convocatoria.

Si desea obtener cualquier información complementaria referente a las  comunicaciones puede dirigirse al Comité Científico, a través del correo electrónico: ibamfic@ibamfic.org